පොලිස් නිලධාරීන් 81%ක් විෂය දන්නෑ – හැබැයි රාජකාරියේ ඉන්නවා

0
33

කොළඹ නගරය සහ ඒ අවට කොට්ඨාස පහක රථ වාහන රාජකාරි සදහා අණුයුක්ත කර ඇති නිලධාරීන් 1050 ගෙන් 855 දෙනකු එම රථ වාහන පාඨමාලාව හදාරා නොමැති බව විගණන වාර්තාවකින් අනාවණය වී තිබෙනවා.

මහාමාර්ග වල සිදුවන මාර්ග තදබදය අවම කිරීම සදහා රාජ්‍ය ආයතන විසින් සිදුකරන කාර්ය බාරය ඇගයීමේ පසුගිය 2021 වසරේ විගණන වාර්තාව මේ බව සදහන් තිබෙනවා.

මාර්ගයේ රථ වාහන තද බදය කළමණාකරනය කිරීම සදහා පුහුණු නිලධාරීන්ගේ දායතක්වය ලබා ගැනීම මගහැරී ඇති බවත් එම රථ වාහන පාඨමාලාව හදාරා නොමැති ප්‍රමාණය සියයට 81%ක ප්‍රතිශතයක් බවද එම වාර්තාව සදහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here